Doelstelling

  Het doel van stichting De Herberg Apeldoorn is vanuit een christelijke inspiratie op praktische wijze present zijn in Apeldoorn ten behoeve van een ieder die daaraan behoefte heeft en in het bijzonder dak- of thuislozen.

  Binnen de wetenschap worden er twee verschillende soorten definities aangehouden ten aanzien van het begrip ‘thuislozen’.  Met het benoemen dat wij ons inzetten voor dak- en thuislozen bedoelen wij dat wij ons inzetten voor mensen zonder huisvesting én mensen met maatschappelijke en sociale kwetsbaarheden.

  Ons beleid is er op gericht de huidige activiteiten doelgericht te versterken. Daarnaast willen wij nieuwe initiatieven ontwikkelen die passen bij de behoefte van de doelgroep en waarvoor in Apeldoorn en omgeving geen of te beperkte faciliteiten zijn.

  Onze ambitie is dat we mensen met kwetsbaarheden (sociaal, emotioneel, psychisch, fysiek) een plek bieden waar ze zich gekend mogen weten, zich welkom mogen voelen én uitgenodigd mogen voelen om kleine stapjes in de richting van herstel te zetten. In nieuwe activiteiten willen we bezoekers bewuster uitnodigen te groeien in dat wat zij willen en nodig hebben (bijv. zelfbeeld, talenten ontwikkelen, structuur krijgen in het dagprogramma  etc). Wat betreft herstel, gaan we uit van datgene wat haalbaar is. Herstel betekent beter worden. In ons werk vertaalt zich dat in dat iemand zich uitgenodigd voelt om zich te ontwikkelen in balans, veerkracht en levenskunst. Voor de één betekent dit een klein stapje dat groots is en voor de ander betekent dit een grote stap die groots is. De regie hiervan ligt bij de bezoekers, wat wij hiervoor bieden is een cultuur die uitnodigt en -wanneer dit aansluit- uitdaagt.

  Visie2025; “Versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van De Herberg”

  Onder de naam Visie2025 hebben bestuur en algemeen coördinator het beleidsplan 2022-2025 uitgewerkt.

  Zoals alle organisaties die al langer bestaan heeft ook De Herberg te maken met een aantal veranderingen in de directe omgeving die oproepen tot reflectie op de vraag hoe in de toekomst verder te gaan.

  In 2020 is, voorafgaand aan de aanstelling van de algemeen coördinator, ook een nieuwe bestuursstructuur gevormd en is het nadenken in gang gezet over een transitie die De Herberg nieuw elan moet geven en bestendig moet maken voor de toekomst. Onderdeel van dit nadenken vormden een tweetal onderzoeken door studenten van de Hogeschool VIAA te Zwolle en Hogeschool Saxion te Enschede naar respectievelijk bezoekerswensen met betrekking tot De Herberg en mogelijke nieuwe activiteiten van De Herberg. Het nadenken en onderzoeken heeft geresulteerd in verschillende ingezette en geplande vernieuwingen.

  In de komende jaren willen wij:

  • Bestaande activiteiten versterken en het aantal activiteiten uitbreiden,
  • Met het werven van nieuwe vrijwilligers de groep vrijwilligers ‘verjongen’,
  • Werken aan deskundigheidsbevordering van vrijwilligers,
  • Versterken en verduurzamen van de organisatie,
  • Werken aan naamsbekendheid, en uitbreiden/versterken netwerken,
  • Verduurzamen van financieringsstromen,
  • Uitbreiden uren beroepskracht/aantrekken 2e beroepskracht

  De Herberg wil bij alles een lerende organisatie zijn, waar ook geleerd kan worden door mensen in opleiding. Er is ruimte voor Hbo en Mbo studenten om hun stage bij ons in te vullen.

  Het volledige beleidsplan “Visie2025” kan je hier downloaden.